Informace o zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též „GDPR”) je společnost Pod Zakletým a.s., IČO: 27454622 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 679/94, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10761 (dále též „Společnost“ nebo „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce:
  Pod Zakletým a.s.,
  IČO: 27454622,
  Bělehradská 679/94, PSČ 120 00, Praha 2 - Vinohrady
  e-mail: info@apartmanyricky.cz,
  telefon: +420 736 707 475.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR.
 5. Jako správce osobních údajů je Společnost povinna při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z GDPR a dále ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „platné právní předpisy“). Společnost pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, zpracovatelé nebo příjemci osobních údajů (agentury spravující webové stránky, marketingové agentury aj.).

Osobní údaje a účel jejich zpracování

 1. Osobní údaje a smluvní údaje našich zákazníků, smluvních partnerů a potencionálních zákazníků, jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z obchodního vztahu plynoucí. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností, povinností vůči ostatním správním či soudním úřadům, vůči kontrolním úřadům apod.
 2. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti, tj. zejména podpory podnikatelských aktivit, marketingu a správy obchodních vztahů.
 3. Správce zpracovává osobní údaje smluvních partnerů a zákazníků k níže uvedeným účelům:
  1. jednání o uzavření smlouvy,
  2. plnění smlouvy a poskytování služeb,
  3. plnění zákonem uložených povinností v souvislosti s danou smlouvou, pokud právní předpisy plnění takovéto povinnosti předpokládají,
  4. plnění účetních a daňových povinností,
  5. základního kontaktování zákazníka,
  6. jednání ohledně klientských změn a dalších potřeb na základě žádosti klienta,
  7. za účelem zpětného kontaktu a vytvoření obchodní nabídky při nabízení obdobných produktů a služeb,
  8. marketingové aktivity, zejména vedení zákaznické evidence, průzkumy spokojenosti zákazníků, zasílání informačních sdělení o novinkách týkajících se činnosti Správce apod.,
  9. možnosti investičního pronájmu.
 4. Správce osobní údaje získává:
  1. z uzavřených smluv, jichž je Společnost smluvní stranou,
  2. přímo od zákazníků na základě telefonického hovoru, emailového kontaktování či vyplněním formuláře na webových stránkách projektu,
  3. od potenciálních smluvních partnerů s jejich souhlasem při žádosti o zpracování nabídky obchodu nebo služby.
 5. Osobní údaje potencionálních zákazníků či smluvních partnerů jsou zpracovávány za účelem budoucího uzavření smluvního vztahu a prodeje zboží či služeb.
 6. Za účelem marketingové propagace a zlepšování služeb jsou zákazníkům a/nebo obchodním partnerům zasílána obchodní sdělení (newslettery, slevové nabídky, akce, pozvánky, přání k narozeninám, průzkumy spokojenosti, pozvánky na akce apod.) na jimi poskytnuté elektronické adresy získané v souvislosti s nákupem či poskytováním služeb nebo na základě poskytnutého souhlasu. Zasílání obchodních sdělení má zákazník a/nebo smluvní partner právo kdykoli odmítnout a souhlas se zasíláním těchto sdělení odvolat.
 7. Při návštěvě internetových stránek provozovaných Společností se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.

Přístup k osobním údajům

 1. S ohledem na spolupráci na developerských projektech s externí projektovou společností jsou osobní údaje zákazníků a smluvních partnerů zpřístupněny také společnosti MML Consulting s.r.o., IČO: 01524763, se sídlem Příční 1723, 25088 Čelákovice.
 2. Osobní údaje nejsou sdíleny s dalším správcem osobních údajů s výjimkou případů, kdy na základě výslovné žádosti a souhlasu subjektu údajů požádáme o poskytnutí finančních služeb resp. zpracování jejich nabídky od hypotečního specialisty.
 3. Společnost může omezeně sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro ni zajišťují některé činnosti, jako je zpracování účetní a daňové agendy, právní služby nebo podpora při marketingových aktivitách.
 4. Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti s plněním zákonných povinností v rámci poskytované součinnosti správních úřadů, zejména orgánů činných v trestním řízení, kontrolních úřadů, dále soudů, exekutorů, insolvenčních správců apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.

Uchování osobních údajů a práva subjektu osobních údajů

 1. Osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.
 2. Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, zpracováváme po dobu trvání smlouvy a/nebo souhlasu. V případě odvolání Vašeho souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány i nadále, vyplývá-li takováto povinnost z právních předpisů.
 3. Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které Společnost zpracovává, má právo na:
  1. přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  2. na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
  3. požadovat výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  4. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  5. právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
  6. na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
  7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu a z toho plynoucí nemožnost plnění smluvních povinností. Souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li tento poskytnut z Vaší strany, může být kdykoli bezplatně odvolán oznámením na mailovou adresu info@apartmanyricky.cz, případně písemně na adresu Společnosti.
 2. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Kontaktujte nás

Jsme společnost s 16letou tradicí. Navazujeme na předchozí etapy developerských projektů, které jsme v Říčkách v Orlických horách úspěšně realizovali.

Pod Zakletým a.s.

Bělehradská 679/94
120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 27454622

Nabídka zveřejněná na webových stránkách má informativní charakter, obrazová prezentace a fotografie se mohou ve výjimečném případě odchylovat od skutečné budoucí realizace. Zveřejněné údaje nezakládají předsmluvní povinnost ve smyslu § 1728 a násl. občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů